voyeurhitjapanese

voyeurhitjapanese

言表邪去而入于里,所以外无他热,而内则烦躁也。一云:胸□下满,一云:邪气因入与正气相抟,结于□下。

呕而支结,少阳证也,乃呕逆而微,但结于心下之偏旁,而不结于两□之间,则少阳亦尚浅也。烦躁则内热,故以小便辨之。

误治而阴阳散亡也。要如此渴,与口燥舌干之渴不同。

 曰胸下阴邪结于胸下之阴分,异于阳邪结胸之在胸,且按之而痛也。此总承上三条,以明不治之死证也。

 太阳以风寒持其荣卫,故有烦躁证而无腹满证;此以风寒持住阳明,故有腹满证而无烦躁证。当此旺时,故邪不能胜而趋七句切揭音讦腐音府秽于废切少阴肾经,水火之藏,邪伤其经,随人虚实,或从水化以为寒,或从火化以为热。

柯琴曰:仲景书中最重柴、桂二方,以桂枝解太阳肌表,又可以调诸经之肌表;小柴胡解少阳半表,亦可以和三阳之半表。下利欲饮水者,热利下夺津液,求水以济干也。

Leave a Reply